Polityka Prywatności

Ta sekcja opisuje sposób, w jaki dane osobowe Użytkownika(ów) są przetwarzane przez stronę internetową.

Ulotka informacyjna jest udostępniana zgodnie z sekcją 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr. 196/2003, znanym również jako włoski kodeks ochrony danych osobowych, oraz sekcją 13 rozporządzenia UE nr 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), dla wszystkich odwiedzających Stronę internetową oraz użytkowników usług internetowych Skinlabo S.r.l. dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej.

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Skinlabo S.r.l., Via Varallo 22/A,10153 Torino (TO) - Italia, nr VAT. 11541460017, (zwana dalej "Skinlabo" lub "Administratorem danych"), e-mail privacy@skinlabo.com.

2. RODZAJE DANYCH, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE
2.1 DANE DOTYCZĄCE NAWIGACJI I PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH

Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi niniejszej Strony internetowej gromadzą, podczas normalnego funkcjonowania, pewne dane osobowe, których transmisja jest związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są związane ze zidentyfikowanymi Podmiotami Danych; jednak ze względu na swój charakter mogą one umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje: (i) adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, (ii) adresy w systemie Uniform Resource Identifier (URI) żądanych zasobów, (iii) czas żądania, (iv) metodę użytą do przesłania żądania do serwera, (v) rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, (vi) kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (prawidłowe zamówienie, błąd itp.) oraz (vii) inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu.

2.2 CIASTECZKA (COOKIES)
Aby uzyskać informacje na temat stosowania plików cookie i przetwarzania danych, należy zapoznać się ze szczegółową ulotką dotyczącą polityki w tym zakresie pod tym linkiem https://skinlabo.com/pages/cookie-policy.

2.3 DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Kolekcjoner Danych przetwarza dane osobowe, dane identyfikacyjne oraz dane niewrażliwe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, miasto, dane dostawy, numer telefonu) zwane dalej "Danymi Osobowymi".

Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za dane osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu oraz oświadcza, że ma prawo do ich przekazywania lub udostępniania. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia), zwalniając tym samym Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich czynności przetwarzania danych gromadzonych (także przy użyciu plików cookies), o których mowa w punkcie 2.2, na stronie internetowej www.skinlabo.eu w celu uzyskania informacji, zapisania się do Newslettera lub Listy mailingowej, konsultacji/modyfikacji własnego profilu oraz dokonywania zakupów online.

3. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE I PODSTAWY PRAWNE
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora Danych w celu: spełnienia wymogów prawnych zgodnie z sekcją 6.1, punkt f) GDPR oraz zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i informacji, tj. zdolności strony internetowej do zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami lub nielegalnymi lub złośliwymi działaniami, które zagrażają dostępności, autentyczności, integralności i poufności przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych, a także bezpieczeństwa powiązanych usług oferowanych lub dostępnych w ramach tej strony; w celu spełnienia wymogów przedumownych i umownych wynikających z próśb o informacje, sprzedaży produktów na Skinlabo.com, zakupów dokonanych w sklepie/online (np. zobowiązania podatkowe i księgowe); wyłącznie za wyraźną zgodą zgodnie z paragrafami 23 i 130 włoskiej ustawy o ochronie prywatności oraz paragrafem 7 GDPR w celach marketingowych:
wysyłanie biuletynów i komunikatów handlowych/promocyjnych, treści informacyjnych i/lub reklamowych związanych z produktami lub usługami Skinlabo, a także analiz statystycznych i badań rynku ściśle związanych z usługami oferowanymi przez portal skinlabo.eu
przesyłania ofert handlowych dotyczących usług i produktów dostarczanych przez osoby trzecie, niezwiązanych z produktami i usługami oferowanymi przez portal Skinlabo; w celu realizacji praw Administratora Danych, np. prawa do obrony w roszczeniach prawnych; wyłącznie za wyraźną zgodą, zgodnie z sekcjami 23 i 130 włoskiej ustawy o ochronie prywatności oraz sekcją 7 GDPR, w celach profilowania obejmujących analizę nawyków lub wyborów dokonywanych przez klientów Skinlabo i dotyczących głównie:

a) informacji dotyczących daty i czasu przeglądania przez Użytkownika wiadomości e-mail, które mogą zawierać informacje handlowe/marketingowe dotyczące strony internetowej skinlabo.eu, a także odpowiedzi Użytkownika na te wiadomości i stron informacyjnych, do których Użytkownik dotarł po kliknięciu na linki w tych wiadomościach.

b) danych klienta uzyskanych podczas zakupu produktów na stronie internetowej www.skinlabo.eu, w tym śledzenia rodzaju i częstotliwości dokonywanych zakupów;
w zgodzie z wymogami prawnymi określonymi przez prawo włoskie, europejskie i/lub inne władze.

4. CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU ODMOWY ODPOWIEDZI
Z wyjątkiem tego, co zostało wyraźnie określone w części dotyczącej danych nawigacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, oraz plików cookie (jak wyjaśniono w części dotyczącej polityki w zakresie plików cookie), udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mają swobodę w podawaniu swoich danych osobowych podczas żądania informacji. Jednakże brak (lub częściowe podanie) danych w obowiązkowych polach formularzy uniemożliwi dostarczanie produktów i usług oferowanych na www.skinlabo.eu.

5. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w sposób zautomatyzowany przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
Należy zauważyć, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zarówno w formie papierowej i/lub za pomocą środków telematycznych, również z wykorzystaniem środków elektronicznych przez Administratora Danych lub inne osoby, którym powierzono to zadanie (firmy zajmujące się wprowadzaniem danych, wynajęte do świadczenia tej usługi, zarządzanie zamówieniami zakupu online, zarządzanie płatnościami za zamówienia), które są zawsze zidentyfikowane i/lub wyznaczone, przeszkolone i w pełni świadome ograniczeń ustanowionych przez prawo, jak również środków bezpieczeństwa mających na celu zagwarantowanie prywatności Klienta i uniknięcie ryzyka utraty, uszkodzenia, nieuprawnionego dostępu, przetwarzania niezgodnego z prawem lub przetwarzania w celach nieokreślonych powyżej.

6. KOMU MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIONE TWOJE DANE
Państwa dane mogą być udostępniane usługodawcom, którym wyraźnie powierzono wykonywanie pewnych obowiązków związanych z działalnością Administratora Danych i/lub, ogólnie rzecz biorąc, działającym jako autonomiczni administratorzy danych i/lub odpowiedzialnym za przetwarzanie, jak również komunikację i/lub rozpowszechnianie danych wymaganych zgodnie z prawem, organom policyjnym, organom prawnym, służbom informacyjnym i bezpieczeństwa lub innym organom publicznym w celach obronności i bezpieczeństwa narodowego lub zapobiegania, kontroli lub przeciwdziałania przestępstwom. Dane te nie mogą być przekazywane innym podmiotom.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są zarządzane i przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Jednakże, jeśli Kontroler Danych uzna to za konieczne, serwery mogą zostać przeniesione w obrębie Włoch i (lub w regionie UE i/lub poza UE). W takim przypadku Kontroler Danych gwarantuje, że transfer danych poza UE odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem, ustanawiając w razie potrzeby umowy, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony i/lub przyjmując standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską

8. TWOJE PRAWA

Zgodnie z paragrafem 7 włoskiej ustawy o ochronie prywatności oraz paragrafami 15 i kolejnymi GDPR, Użytkownik ma prawo do uzyskania

 1. potwierdzenie istnienia (lub braku) Danych Osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, ich przekazanie w zrozumiałej formie oraz dostęp do nich;
 2. kopię swoich Danych Osobowych;
 3. korekty wszelkich nieprawidłowych Danych Osobowych;
 4. usunięcia swoich Danych Osobowych;
 5. ograniczenia w przetwarzaniu jego Danych Osobowych;
 6. w ustrukturyzowanej formie do powszechnego użytku i możliwej do odczytania za pomocą środków automatycznych, Dane Osobowe dostarczone lub przesłane przez Użytkownika;
 7. wskazanie na:
 • pochodzenie szczegółów dotyczących Danych Osobowych;
 • kategorie przetwarzanych Danych Osobowych;
 • cele i sposób przetwarzania;
 • logiki stosowanej w przypadku przetwarzania danych drogą elektroniczną;
 • dane identyfikacyjne administratora danych i wszelkich innych podmiotów przetwarzających dane;
 • daty okresu przechowywania Danych Osobowych lub inne informacje przydatne do określenia tego okresu:
 • podmioty lub kategorie podmiotów, którym Dane Osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się z nimi zetknąć, jako wyznaczone organy w tym kraju;
 • aktualizacji, korekty lub, na życzenie, dodawania nowych danych;
 • anonimizacji lub całkowitego zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym przechowywania danych, które nie są konieczne ze względu na cele, dla których zostały zebrane lub następnie przetworzone;
 • Użytkownik ma również prawo do zakwestionowania, w całości lub w części:
 • z przyczyn prawnych, przetwarzanie Danych Osobowych, nawet jeśli jest to związane z celami ich gromadzenia;
 • przetwarzania Danych Osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub treści marketingu bezpośredniego, lub w celu analizy badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownicy mogą wysłać wiadomość pocztą elektroniczną do Administratora Danych, jak podano w punkcie 1, z tematem "Prywatność". Informujemy, że jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone przez Administratora Danych i/lub osoby trzecie, ma prawo złożyć skargę do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych i/lub innego właściwego organu zgodnie z GDPR.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE I PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, jak określono w punkcie 3, po czym będą przechowywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dla celów administracyjnych i/lub w celu egzekwowania lub obrony swoich praw. W szczególności, w celach marketingowych, Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres maksymalnie dwóch lat; Dane będą przechowywane w celu profilowania przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

10. CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności strony internetowej https://www.skinlabo.eu/, która może być modyfikowana i/lub aktualizowana w dowolnym momencie. Jeśli Administrator Danych zamierza przetwarzać Dane Osobowe użytkowników w celach innych niż wymienione w punkcie 3, dostarczy Użytkownikowi (przed przystąpieniem do przetwarzania) odpowiednie informacje dotyczące różnych celów i przeprowadzi przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

10. SKARGI

Na koniec informujemy, że jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone przez Administratora Danych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych i/lub innego właściwego organu zgodnie z Regulaminem opublikowanym na stronie http://www.garanteprivacy.it/home/urp.

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana w dniu 23/05/2018. Wszelkie aktualizacje będą publikowane na tej stronie.